Įvyko konferencija „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Pasidalijimas patirtimi“

 

2022 m. gruodžio 5 dieną įvyko Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus organizuota konferencija „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų pasirengimas įtraukiajam ugdymui. Pasidalijimas patirtimi“.

Įgyvendindami įtraukiojo ugdymo nuostatas, siekėme aptarti ir akcentuoti Vaiko gerovės komisijos veiklos svarbą, skatinti naujų efektyvesnių pagalbos vaikui būdų paiešką, dalytis gerąja patirtimi apie saugios ir palankios vaikui ugdymosi aplinkos kūrimą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose bei skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą tiek teikiant švietimo pagalbą vaikui ugdymo įstaigoje, tiek tobulinant savo kompetencijas.

Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Keršienė pristatė jų įstaigos sukurtą ir įgyvendinamą projektą „Trys žingsniai“, kuriuo siekiama keisti pedagogų nuostatas, stiprinti kompetencijas ir įgyvendinti įtraukiojo ugdymo nuostatas. Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Lapinskienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė” direktorė Birutė Spruogienė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Laužikienė dalinosi sėkmės istorijomis, kaip į ugdymo procesą įtraukiami specialiųjų poreikių turintys vaikai. Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ logopedė Vaida Vilienė palietė specialistų, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo temą, dalinosi, kaip jų ugdymo įstaigoje pavyksta siekti vaiko gerovės. Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynėlis“ psichologė Aistė Burbienė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ socialinė pedagogė Gita Žeimytė savo pranešimuose pristatė, koks gali būti psichologo ir socialinio pedagogo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste. Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis” meninio ugdymo pedagogė Jovita Mišeikytė pateikė pavyzdžių, kokius metodus ir kokias ugdymo priemones galime naudoti, dirbdami su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Visi dalyviai akcentavo nuoseklaus, sistemingo darbo svarbą, kalbėjo apie bendradarbiavimą, kompetencijų stiprinimą, aplinkos parengimą, darbą su ugdymo įstaigų bendruomenės nuostatomis.

Džiaugiamės aktyviu Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenės narių dalyvavimu ir kviečiame toliau plėtoti gerosios darbo patirties sklaidą apie ikimokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą bei kurti palankias ugdymo sąlygas visiems vaikams.


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą