ĮVERTINIMAS

Tarnyboje specialistai atlieka vaiko (mokinio) galių ir sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) bei brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimą, nustato SUP lygį, prireikus – skiria specialųjį ugdymą bei švietimo pagalbą, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus. Susiję dokumentai:


 

KONSULTAVIMAS

Tarnybos specialistai konsultuoja:

  • tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais;
  • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo SUP, psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų turintiems vaikams;
  • Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) įtraukiojo ugdymo klausimais;
  • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;
  • vaikus dėl mokymosi, psichologinių bei asmenybės problemų. 

Susiję dokumentai: PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


 

METODINĖ PAGALBA

Tarnybos specialistai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams vaiko pažinimo, SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų (mokinių) ugdymo bei jo organizavimo klausimais.

Švietimo pagalbos specialistams organizuoja sudėtingesnių atvejų aptarimo grupes, metodinius renginius. Daugiau informacijos apie renginius rasite VILNIAUS PPT EINAMOJO MĖNESIO RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANE.


 

ŠVIETIMAS

Tarnybos specialistai šviečia visuomenę aktualiais vaiko ugdymo, integravimosi į visuomenę klausimais ir rengia:

Tarnybos specialistų parengtos ir įvykdytos programos mokyklų bendruomenėms (skaityti daugiau).


 

KRIZIŲ VALDYMAS

Tarnybos specialistai teikia pagalbą bendrojo ugdymo mokykloms valdant krizines situacijas. 

Susiję dokumentai:


 

SKUBIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

Mobili komanda, kurią sudaro tarnybos specialistų grupė, teikia skubią pedagoginę psichologinę pagalbą Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijoms (VGK), administracijai, specialistams ir pedagogams. Teikiama individuali ar grupinė konsultacinė bei metodinė pagalba, siekiant padėti identifikuoti ir (ar) (iš)spręsti iškilusias problemas, sudėtingas konfliktines situacijas mokinių ugdymosi procese.  

Susiję dokumentai:


 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KURAVIMAS

Kuravimo tikslas – gerinti įtraukiojo ugdymo kokybę ir švietimo pagalbą mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių. Kiekvienai Vilniaus m. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigai priskirtas tarnybos specialistas (kuratorius) padeda siekti šio tikslo užtikrindamas efektyvesnę tarnybos, mokyklos administracijos ir VGK komunikaciją įtraukiojo ugdymo, švietimo pagalbos organizavimo ir jos teikimo klausimais.

Susiję dokumentai:


 

PRADEDANČIŲJŲ MOKYKLŲ PSICHOLOGŲ MENTORYSTĖ

Mentorystė – tai neformalaus mokymosi forma bei abipusis veiklos procesas, kurio metu labiau patyręs, ne žemesnę nei trečią kvalifikacinę kategoriją turintis psichologas, remdamasis savo patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais moko, remia, skatina, konsultuoja mažiau patyrusį ir tik pradėjusį dirbti švietimo įstaigos psichologą, siekiant jo profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Mentoriai skiriami ketvirtos psichologo kvalifikacinės kategorijos psichologams, neturintiems darbo patirties Vilniaus m. savivaldybės švietimo įstaigoje arba psichologams, pradėjusiems dirbti Vilniaus m. savivaldybei pavaldžioje švietimo įstaigoje pirmus metus.

Susiję dokumentai: PRADEDANČIŲJŲ MOKYKLOS PSICHOLOGŲ MENTORYSTĖS VEIKLOS APRAŠAS


 

PREVENCIJA IR SOCIALINĖS INICIATYVOS

Tarnybos specialistai rengia ir įgyvendina prevencines programas ir socialines iniciatyvas, padedančias mokyklų bendruomenėms kurti palankias ir saugias sąlygas mokinio gerovei ir ugdymuisi, didinti mokinių psichologinį bei fizinį atsparumą, sumažinti socialinės rizikos veiksnius bei formuoti bendrąsias kompetencijas (skaityti daugiau). 


 

TYRIMAI

Tarnybos specialistai atlieka aktualių psichologinių, pedagoginių, socialinių problemų įvertinimą ir analizę Vilniaus m. ugdymo įstaigose.


 

INFORMACIJOS KAUPIMAS, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

Tarnyboje kaupiama, analizuojama ir vertinama informacija apie Vilniaus m. gyvenančius SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus (mokinius), jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir (ar) psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą. 


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą