VAIKO BRANDUMO PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI ĮVERTINIMAS

(KONSULTAVIMO TIKSLAIS)


 

KAS TAI YRA?

Vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimas – tai specialisto atliekamas tyrimas, apimantis įvairias vertinamas sritis ir leidžiantis spręsti apie vaiko pasirengimą mokytis priešmokyklinėje grupėje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir privalomas visiems vaikams. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai (1 pakeitimas, 2 pakeitimas), kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

 • Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5-eri metai (vaikas, gimęs 2019 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.)
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam 5-eri metai sueina tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.) Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 14 d. Vaiko įvertinimas atliekamas nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).
 • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (vaikas, gimęs 2018 m., 2024 rugsėjį pradeda ugdytis pagal priešmokyklinę programą).

Daugiau apie įvertinimo dėl ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą tvarką PPT skaitykite čia.


Svarbu:

Tarnybos specialistai ir pedagogai pataria neankstinti priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie turi kalbos raidos sutrikimus ir (ar) nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais).


KAIP PASIRUOŠTI?

Aptarkite vertinimo poreikį su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais, pagalbos vaikui specialistais, pasiimkite reikiamus dokumentus ir užsiregistruokite. Registracija vaiko įvertinimui PPT vyks nuo 2024 m. balandžio 3 d. Registracijos ir informacijos telefonas: (8-5) 265 0908. Registracijos laikas: Pirmadienis – ketvirtadienis: 9.00-16.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45); penktadienis: 9.00-15.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45).

Atvykstant į Tarnybą:

 • atsineškite vaiko asmens dokumentą, tėvų (globėjų) asmens dokumentą ir dokumentą, įrodanti, kad Jūs – teisėtas vaiko atstovas;
 • į konsultaciją vaiką turi atvesti tėvai (globėjai);
 • pasiruoškite skirti pakankamai laiko susitikimams, kuriuos planuosite kartu su tarnybos specialistu(-ais);
 • pasirūpinkite, kad vaikas į tarnybą atvyktų pavalgęs ir pailsėjęs;
 • aptarkite su vaiku, kur ir kokiu tikslu vykstate. Nuraminkite vaiką, atsakykite į jo klausimus. Galite paaiškinti, kad vykstate į įstaigą, kuri padeda geriau suprasti, kas vaikui sekasi geriausiai ir kas – sunkiau. Ten dirba žmonės, kurie mėgsta bendrauti su vaikais. Čia vaikui reiks kalbėtis, piešti, atlikti užduotis.

VERTINIMO EIGA

Vaiko brandumo įvertinimą priešmokykliniam ugdymui atlieka Tarnybos psichologai:

 • pirmos konsultacijos ir vaiko įvertinimo trukmė – 1 val.;
 • įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų);
 • po įvertinimo skiriamas kitos konsultacijos laikas, kurios metu su tėvais (globėjais) aptariami vaiko įvertinimo rezultatai, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio ugdymo.

Pagrindiniai paslaugų teikimą reguliuojantys teisės aktai


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą