VAIKO BRANDUMO PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI ĮVERTINIMAS

(KONSULTAVIMO TIKSLAIS)


 

KAS TAI YRA?

Vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimas – tai specialisto(-ų) atliekamas tyrimas, apimantis įvairias vertinamas sritis ir leidžiantis spręsti apie vaiko pasirengimą mokytis priešmokyklinėje grupėje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir privalomas visiems vaikams. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę:

 • kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo;
 • ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Brandumo vertinimo tvarka parengta, remiantis Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-100 “Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.


KAM ATLIEKAMAS?

Vilniaus mieto vaikams nuo 4 metų 8 mėnesių, kai tėvai nori geriau suprasti jų gebėjimus ir tai, ar jie pasirengę priešmokykliniam ugdymui(si).

Tėvai (globėjai) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į Tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Svarbu:

Tarnybos specialistai ir pedagogai pataria neankstinti priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie turi kalbos raidos sutrikimus ir (ar) nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais).


KAIP PASIRUOŠTI?

Aptarkite vertinimo poreikį su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais, pagalbos vaikui specialistais, pasiimkite reikiamus dokumentus ir užsiregistruokite.

 • Į konsultaciją vaiką turi atvesti tėvai (globėjai).
 • Pasiruoškite skirti pakankamai laiko susitikimams, kuriuos planuosite kartu su tarnybos specialistu(-ais).
 • Pasirūpinkite, kad vaikas į tarnybą atvyktų pavalgęs ir pailsėjęs.
 • Aptarkite su vaiku, kur ir kokiu tikslu vykstate. Nuraminkite vaiką, atsakykite į jo klausimus. Galite paaiškinti, kad vykstate į įstaigą, kuri padeda geriau suprasti, kas vaikui sekasi geriausiai ir kas – sunkiau. Ten dirba žmonės, kurie mėgsta bendrauti su vaikais. Čia vaikui reiks kalbėtis, piešti, atlikti užduotis.

Atvykstant į Tarnybą atsineškite:

 • vaiko asmens dokumentą;
 • tėvų (globėjų) asmens dokumentą ir dokumentą, įrodanti, kad Jūs – teisėtas vaiko atstovas.

Būtina išankstinė registracija telefonu (8-5) 265 0908. REGISTRACIJOS TVARKA


VERTINIMO EIGA

Vaiko brandumo įvertinimą priešmokykliniam ugdymui atlieka Tarnybos psichologai:

 • pirmos konsultacijos ir vaiko įvertinimo trukmė – 1 val.;
 • įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų);
 • po įvertinimo skiriamas kitos konsultacijos laikas, kurios metu su tėvais (globėjais) aptariami vaiko įvertinimo rezultatai, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio ugdymo.

Pagrindiniai paslaugų teikimą reguliuojantys teisės aktai


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą