INFORMACIJA DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ

 

Vadovaujantis PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki einamųjų metų vasario 6 dienos.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU (toliau – Tvarkos aprašas) prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

 1. informuoti šiuos mokinius dėl galimybės pateikti prašymą apie pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymą mokyklos vadovui;
 2. iki 2023 m. sausio 10 d. Tarnybai pateikti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl pasiekimų pritaikymo, sąrašą (priedas);
  • informaciją siųsti el. adresu informacijavppt@gmail.com;
  • mokinių sąrašą (priedą) atsiųsti Word formatu (nesiųsti skenuoto dokumento);
  • lentelę pildyti šriftu Times New Roman 12;
  • lentelę pildyti labai atidžiai (tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir kt.);
 3. iki 2023 m. sausio 10 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus;
 4. paskirti atsakingą asmenį, kuris:
  • palaikytų ryšį su Tarnyba;
  • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų ar dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, poreikį organizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą atskiroje patalpoje, kai užduotys, pateiktos raštu, būtų vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas;
  • surinktų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų, įvairiapusio raidos sutrikimo lietuvių kalbos ir literatūros bei pasirenkamosios gimtosios kalbos originalius (neatšviestus) ištaisytus 3-4 rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, savarankiškus kūrybinius darbus) ir pristatytų juos į Tarnybą (į 12 kab. – registratūrą) iki 2023 m. sausio 10 d. P. S. Nenešti gramatinių užduočių/pratybų! Nenešti matematikos sąsiuvinių!
  • pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
  • surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą);
  • pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos registratūros (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas priede jūsų nurodytais kontaktais).
 1. Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, regos sutrikimą, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusį raidos sutrikimą, nerimo spektro sutrikimą, nuotaikos spektro sutrikimą, nerimo spektro (selektyviojo mutizmo) sutrikimą, dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:
  • mokinys, turintis klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar kochlearinis implantas);
  • mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas);
  • mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą bei neurologinių sutrikimų, pateikia gydytojo ortopedo arba gydytojo neurologo išduotą pažymą, patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus, labai sunkus), neurologinius sutrikimus ir jų laipsnį;
  • mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą ar nerimo spektro sutrikimą, ar nuotaikos spektro sutrikimą, ar nerimo spektro (selektyviojo mutizmo) sutrikimą, ar dėmesio ir aktyvumo sutrikimą – pateikia gydytojo psichiatro (gydytojo neurologo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą;
  • mokinys, turintis kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, pateikia gydytojo neurologo (arba šeimos gydytojo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą