1. Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas
2. Biudžetinės įstaigos Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (skaityti)
3. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (skaityti)
4. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo tvarkos taisyklės
5. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų turtinės atsakomybės ir žalos atlyginimo tvarkos aprašas
6. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos korupcijos prevencijos programa (skaityti)
7. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarko aprašas
8. Klientų aptarnavimo taisyklės
9. Kliento kortelės administravimo taisyklės
10. Ikimokyklinio amžiaus vaikų konsultavimo taisyklės
11. Ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo tvarka
12. Kompleksinio mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka
13. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos asmens duomenų apsaugos politika (skaityti)
14. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
15. Vilniaus psichologinės pedagoginės tarnybos darbo organizavimo tvarka, padedant valdyti krizes Vilniaus miesto ugdymo įstaigose
16. Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje tvarkos aprašas
17. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos darbo laiko ir veiklos reglamentas
18. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka
19. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas
20. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos finansų kontrolės taisyklės
21. Vilniaus miesto įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kuravimo tvarka
22. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus ikimokyklinio ugdymo mokyklas) kuravimo tvarka
23. Skubios pedagoginės psichologinės pagalbos bendrojo ugdymo mokykloms teikimo (išskyrus krizinių situacijų valdymą) tvarkos aprašas
24. Pradedančiųjų mokyklos psichologų mentorystės veiklos aprašas
25. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų karantino sąlygomis grįžusių į darbo vietas darbo organizavimo tvarkos aprašas
26. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas
27. Krizių valdymo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose tvarkos aprašas
28. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
29. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio, neformaliojo (išskyrus jaunimo klubų vadovus) ir formalųjį ugdymą papildančių ugdymo įstaigų vadovų (išskyrus sporto įstaigų vadovus) darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
30. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos nuotolinio darbo tvarkos aprašas
31 Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas
.32. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatai
33. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai
34. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
35. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos tikrinimo nuostatai
36. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
37. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas
38. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas
39. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka
40. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos įvadinė (bendra) gaisrinės saugos instrukcija
41. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiajam instrukcija
42. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos neelektrotechninio personalo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
43. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos dirbančiojo kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija
44. Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos dirbančiojo organizacine technika saugos ir sveikatos instrukcija
45. Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašas
46. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos nuotoliniu būdu teikiamų paslaugų tvarkos aprašas (skaityti)
47. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimo krizių valdymo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (skaityti) 
48. Įsakymas dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo (skaityti)

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą