1. Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-07-25)

2. Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo
3. Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo. Lietuvos respublikos vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-09-01)

4. Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-11)

5. Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo
6. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-05-01)

7. Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-01-01)

8. Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-03-14)

9. Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-03-31)

10. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-03-31)

11. Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-05-30)

12. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-03-31)

13. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-12-08)

14. Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-06-05)

15. Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo
16. Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-06-08)

17. Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31) 

18. Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą