ĮVAIRIAPUSĮ RAIDOS SUTRIKIMĄ TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU


REKOMENDACIJOS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) IR MOKYTOJAMS

 

DARBO APLINKOS PARUOŠIMAS NAMUOSE:

 • Aiškiai pažymėkite darbo vietą ar darbo vietai skirtą zoną. Tam galite panaudoti lentynas, baldus ar kitus namuose esančius daiktus. Ant grindų limpančios juostos pagalba priklijuokite ribas, žyminčias darbo vietą. Mokiniui turi būti aišku, kur prasideda ir baigiasi mokymuisi skirta vieta.
 • Mokymosi aplinkoje neturėtų būti dėmesį blaškančių daiktų, garsų, kvapų:
  • darbui skirtame kambaryje visus daiktus sudėkite tvarkingai, o užsiėmimui nereikalingas priemones patalpinkite uždarose spintelėse;
  • langus galite pridengti užuolaidomis, kad lauke vykstantys darbai, važiuojantys automobiliai bei kitos veiklos neblaškytų vaiko dėmesio;
  • parinkite vaikui tinkamą apšvietimą (pritaikykite šviesos ryškumą, spalvą, šviestuvo atstumą ir pan.).
 • Darbui kompiuteriu galite parūpinti ausines. Tai padėtų susikaupti ir apsaugotų nuo pašalinių garsų.
 • Jeigu namuose yra daugiau nuotoliniu būdu besimokančių vaikų, pagal galimybes paruoškite individualias darbo vietas kiekvienam vaikui.
 • Suderinę su klasės mokytojais, sudarykite kiekvienos darbo dienos tvarkaraštį. Jį pakabinkite matomoje vietoje. Jame pažymėkite ne tik pamokų ir pertraukų laiką, bet nurodykite ir kitas veiklas (žaidimui, kambario tvarkymui, pietums skirtą laiką ir pan.). Tvarkaraštį sudarykite iš lengvai suprantamų paveikslėlių, o gerai skaitantiems vaikams – užrašykite žodžiais. Aptarkite su vaiku, kaip naudotis tvarkaraščiu – tai padės jam suprasti, kiek, kada ir kokių darbų reikės atlikti. Dirbdamas vaikas galės matyti, kurie darbai jau atlikti ir kiek jų dar liko.

 

UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS VAIKUI:

 • Užduotis pateikite nuosekliai, po vieną, ramiu ir tvirtu balsu. Venkite įtampos, pasistenkite išlikti ramūs visą užduočių atlikimo laiką. Pabaigę užduotį, paskatinkite vaiką (pagirkite, apdovanokite), tik po to pateikite kitą užduotį.
 • Jeigu mokinys patiria sunkumų rašydamas ranka, leiskite rašyti kompiuteriu arba atsakyti žodžiu. Atsakymus gali užrašyti šalia esantis žmogus.
 • Užtikrinkite, kad dirbdamas vaikas turėtų tik tuo metu atliekamai užduočiai reikalingas priemones ir atraminę medžiagą (pvz., daugybos, matų lentelę, liniuotę ir pan.), nuimkite nuo stalo tai, kas nebūtina ar bus reikalinga vėliau.
 • Naudokite smėlio laikrodį, laikmatį, chronometrą, kad išvengtumėte laiko „tempimo“. Kai kuriems vaikams laiko ribojimas padeda geriau susikaupti.
 • Numatykite pertraukas, leiskite pailsėti, po visų užduočių atlikimo pasiūlykite vaikui mėgstamą veiklą.

 

MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS VAIKUI RENGIMAS: 

 • Atsižvelkite į mokinių individualius poreikius, gebėjimus, pasiekimus, amžių ir paruoškite jiems pagal kiekį ir turinį tinkamas užduotis.
 • Ruošdami mokomąją medžiagą, vadovaukitės dalykų bendrosiomis programomis, įvertinkite mokinio specialiuosius poreikius (pritaikyta ar individualizuota programa), konsultuokitės su kitais ugdymo įstaigos specialistais.
 • Suderinkite su tėvais (globėjais, rūpintojais) bendravimo su vaiku laiką ir priemones (Skype, Viber, telefonu ar kitokiu būdu).
 • Susitarkite, kokiu būdu bus pateikiamos užduotys (elektroniniu paštu, TAMO ar kt.), kaip ir kada vyks žinių patikrinimas (nuotraukomis telefonu, el. paštu, vaizdo pokalbiais kt.).
 • Pateikite užduotis kiekvienai dienai arba visai savaitei. Pateikdami darbus savaitei, numatykite, kada ir kokios užduotys bus atliekamos, darbo tvarkaraštyje pažymėkite jų vykdymo laiką.
 • Planuokite veiklą, atsižvelgdami į tėvų (globėjų, rūpintojų) turimus resursus ir galimybes.

 

MOKYTOJŲ IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS:

 • Aptarkite, kaip vaikas jaučiasi, kokių sunkumų patiria, kas jam sekasi.
 • Analizuokite, kokios užduotys, priemonės ir darbo būdai yra vaikui priimtiniausi (atliekamos kompiuteriu, pratybų sąsiuvinyje ar ), kaip vaikas geba jomis naudotis.
 • Aptarkite, kurias mokymosi užduotis vaikas gebėjo atlikti savarankiškai, o kurios buvo per daug sudėtingos.
 • Atkreipkite dėmesį, ar vaikas priima siūlomą pagalbą, patarkite, kiek ir kokios pagalbos galėtų suteikti šalia esantys artimieji.
 • Suteikite tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją, kokia tvarka jie gali bendrauti su mokykloje dirbančiais pagalbos vaikui specialistais.

Skaityti/ atsisiųsti rekomendacijas PDF formatu

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą