1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
2. Švietimo įstatymo Nr. i-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213, Vilnius
3. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
5. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
6. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas
7. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
8. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
9. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas
10. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
11. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
12. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
13. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
14. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
15. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas
16. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
17. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
18. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą