INFORMACIJA DĖL TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMŲ 2023–2024 m.m.

Vadovaujantis BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24 dienos.

Vilniaus miesto mokyklos, kuriose mokosi 11-12 klasių (III-IV gimnazijos klasių) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2023 m. spalio 27 d. Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU, prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

 1. iki 2023 m. spalio 27 d. Tarnybai pateikti 11 klasės (III gimnazijos klasės) ir 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl tarpinių atsiskaitymų ir brandos egzaminų pritaikymo, sąrašą (priedas);
  • informaciją siųsti el. adresu informacijavppt@gmail.com;
  • mokinių sąrašą (priedą) atsiųsti Word formatu (nesiųsti skenuoto dokumento);
  • lentelę pildyti šriftu Times New Roman 12;
  • lentelę pildyti labai atidžiai (tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, kt. svarbią informaciją);
 2. iki 2023 m. spalio 27 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus;
 3. paskirti atsakingą asmenį, kuris:
  • palaikytų ryšį su Tarnyba;
  • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų ar dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, būtinybę organizuoti brandos egzaminą atskiroje patalpoje, o užduotys, pateiktos raštu, būtų vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas;
  • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus savo mokykloje, kai vykdytoju bus skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas.

Mokinys, turintis nerimo spektro sutrikimą, pageidaujantis laikyti egzaminus savo mokykloje, brandos egzaminų pritaikymui turi pateikti 2023 m. gydytojo (-ų) išduotą pažymą su rekomendacija laikyti brandos egzaminus mokykloje, kurioje mokomasi/ mokytasi.

  • pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Kartu pateiktų Tarnybai šio mokinio (nevertinto Vilniaus PPT) lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus), jei mokiniui buvo nustatytas: specifinis mokymosi (rašymo) sutrikimas, bendrieji mokymosi sutrikimai, įvairiapusis raidos sutrikimas, silpnaregystė (vidutinė, žymi). O taip pat: judesio ir padėties (vidutiniai, sunkūs, labai sunkūs) sutrikimai ar neurologiniai sutrikimai, kai mokinio raštas yra neįskaitomas (sunkiai įskaitomas) ir per egzaminus bus reikalingas kompiuteris rašymui;

  • pasiimtų paruoštas pažymas iš Tarnybos registratūros (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas priede jūsų nurodytais kontaktais).

 

Mokiniai, turintys sutrikimų, tačiau nėra vertinti Tarnyboje, kuriems reikalingas egzaminų pritaikymas, Tarnybai pristato gydytojo(-ų) išduotas pažymas:

 1. klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą – pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar kochlearinis implantas);
 2. regos sutrikimą – pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas);
 3. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų – pateikia gydytojo ortopedo arba gydytojo neurologo išduotą pažymą, patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus, labai sunkus), neurologinius sutrikimus ir jų laipsnį;
 4. įvairiapusį raidos sutrikimą (Asperger’io sindromą) – pateikia gydytojo psichiatro (arba gydytojo neurologo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą;
 5. kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą – pateikia gydytojo neurologo (arba šeimos gydytojo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą