INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS PRITAIKYMŲ 2022–2023 m.m.

Vadovaujantis BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t.y. mokinys, buvęs mokinys ir eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24 dienos.

Vilniaus miesto mokyklos, kuriose mokosi 12 klasės (IV gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2022 m. spalio 31 d. Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Tarnyba, vadovaudamasi PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU, prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

 1. informuoti šiuos mokinius dėl galimybės pateikti prašymą dėl brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui;
 2. iki 2022 m. spalio 31 d. Tarnybai pateikti 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo, sąrašą (priedas);
  • informaciją siųsti el. adresu informacijavppt@gmail.com;
  • mokinių sąrašą (priedą) atsiųsti Word formatu (nesiųsti skenuoto dokumento);
  • lentelę pildyti šriftu Times New Roman, 12 dydžiu;
  • lentelę pildyti labai atidžiai (tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir kt.);
 3. iki 2022 m. spalio 31 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus;
 4. paskirti atsakingą asmenį, kuris:
  • palaikytų ryšį su Tarnyba;
  • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų ar dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, būtinybę organizuoti brandos egzaminą atskiroje patalpoje, o užduotys, pateiktos raštu, būtų vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas;
  • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus savo mokykloje, kai vykdytoju bus skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nerimo sutrikimai gali būti gydomi ir išgydomi. Brandos egzaminų pritaikymui, kai mokinys pageidauja laikyti egzaminus savo mokykloje, reikalingi šį sutrikimą patvirtinantys medicininiai dokumentai.
  • pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Kartu pateiktų Tarnybai šio mokinio (nevertinto Vilniaus PPT) lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus), jei mokiniui buvo nustatytas: specifinis mokymosi (rašymo) sutrikimas, bendrieji mokymosi sutrikimai, įvairiapusis raidos sutrikimas, silpnaregystė (vidutinė, žymi). O taip pat: judesio ir padėties (vidutiniai, sunkūs, labai sunkūs) sutrikimai ar neurologiniai sutrikimai, kai mokinio raštas yra neįskaitomas (sunkiai įskaitomas) ir per egzaminus bus reikalingas kompiuteris rašymui;
  • surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą);
  • pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos registratūros (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas priede jūsų nurodytais kontaktais).

Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, regos sutrikimą, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusį raidos sutrikimą, kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:

 1. mokinys, turintis klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar kochlearinis implantas);
 2. mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas);
 3. mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą bei neurologinių sutrikimų, pateikia gydytojo ortopedo arba gydytojo neurologo išduotą pažymą, patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus, labai sunkus), neurologinius sutrikimus ir jų laipsnį;
 4. mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą (Asperger’io sindromą) – pateikia gydytojo psichiatro (arba gydytojo neurologo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą;
 5. mokinys, turintis kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, pateikia gydytojo neurologo (arba šeimos gydytojo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą.

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą