INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ 2021-2022 M.M.

Vadovaujantis PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU, specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys ir buvęs mokinys mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą ir prašymą dėl pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo iki 2022 m. vasario 8 dienos.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU, prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

 1. iki 2021 m. gruodžio 22 Tarnybai pateikti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinių ir buvusių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą (1 priedas), kuriems bus  reikalingos Tarnybos pažymos dėl  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymų;1.1. mokinių sąrašą atsiųsti Word formatu (nesiųsti skenuoto dokumento);
  1.2. lentelę pildyti šriftu Times New Roman 12;
  1.3. lentelę pildyti labai atidžiai (tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, surašyti visą svarbią informaciją (žr. 2 priedas));
  1.4. lenteles siųsti el. adresu informacijavppt@gmail.com
 2. iki 2022 m. sausio 5 d. Tarnybai pateikti visus pažymoms išrašyti reikalingus dokumentus;
 3. paskirti atsakingą asmenį, kuris:

3.1. palaikytų ryšį su pažymas rengiančiais Tarnybos specialistais:

logopedė Žiginta Fultinavičienė ziginta.fultinaviciene@vilniausppt.lt

logopedė Irena Demčenko irena.demcenko@vilniausppt.lt

logopedė Tadeuša Beleninik tadeusa.beleninik@vilniausppt.lt

specialioji pedagogė Jurgita Stankevičienė jurgita.stankeviciene@vilniausppt.lt

psichologė Vilma Voišnienė vilma.voisniene@vilniausppt.lt

3.2 aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais/globėjais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, poreikį organizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą atskiroje patalpoje;

3.3. surinktų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus) ir pristatytų juos į Tarnybą (į 12 kab. – registratūrą) iki 2022 m. sausio 5 d.;

3.4 pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

3.5 pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos registratūros (12 kab.). Apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas priede jūsų nurodytais kontaktais.

Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, regos sutrikimą, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:

 1. mokinys, turintis klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodomas klausos sutrikimo laipsnis (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar kochlearinis implantas);
 2. mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodomas regos sutrikimo laipsnis (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas);
 3. mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą bei neurologinių sutrikimų, pateikia gydytojo ortopedo arba neurologo išduotą pažymą, patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus, labai sunkus), neurologinius sutrikimus ir jų laipsnį;
 4. mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą, pateikia neurologo (psichiatro) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą;
 5. mokinys, turintis kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, pateikia neurologo (šeimos gydytojo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą.

(žr. 2 priedas ir 1 priedo pildymo PAVYZDYS)


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą