INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ

Vilniaus m. mokyklos, kuriose mokosi 10 klasės (II gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki š. m. gruodžio 18 d. Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu“ prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

1.  Informuoti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl prašymo pateikimo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui.

2. Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:
2.1. mokinys ir buvęs mokinys, turintis klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą pateikia gydytojo otorinolaringologo  pažymą, patvirtinančią klausos sutrikimą ir jo laipsnį, bei klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar kochlearinis implantas);
2.2. mokinys ir buvęs mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas);
2.3. mokinys ir buvęs mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą bei neurologinių sutrikimų, pateikia gydytojo ortopedo arba neurologo išduotą pažymą, patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus,  labai sunkus), neurologinius sutrikimus ir jų laipsnį;
2.4. mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą (Asperger’io sindromą) – pateikia neurologo (psichiatro) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą.

3. Iki 2020 m. gruodžio 18 d. Tarnybai pateikti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą (2 priedas), kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymo. Prašome:

3.1. mokinių sąrašą atsiųsti Word variante (nesiųsti skenuoto dokumento);
3.2. lentelę pildyti 12 dydžio Times New Roman šriftu;
3.3. lentelę pildyti labai atidžiai, t. y. tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygį;
3.4. lenteles siųsti adresu  informacijavppt@gmail.com

4. Iki 2020 m. gruodžio 18 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus.

5. Paskirti atsakingą asmenį, kuris:

5.1. palaikytų ryšį su Tarnyba;
5.2. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio
mokymosi (skaitymo) sutrikimo, būtinybę organizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą atskiroje patalpoje;
5.3. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą mokiniui įprastoje ugdymosi aplinkoje, kai vykdytoju skiriamas specialusis pedagogas ar kitas švietimo pagalbą teikiantis specialistas;
5.4. surinktų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo ir bendrųjų mokymosi sutrikimų, lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus) ir pateiktų juos Tarnybai (į 12 kab. – registratūrą) iki š. m. gruodžio 18 d.;
5.5. pateiktų Tarnybai pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
5.6.  surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą);
5.7. pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos registratūros (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas mokyklos lentelėje (2 priedas) nurodytais kontaktais).


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą