INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMŲ

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai turi teisę laikyti pritaikytus brandos egzaminus bei  lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą.

Vilniaus miesto mokyklos, kuriose mokosi 12 klasės (IV gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki š. m. spalio 12 d. Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu“, prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

1. Informuoti šiuos mokinius dėl prašymo pateikimo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui.

2. Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:

2.1. mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas),

2.2. mokinys ir buvęs mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas),

2.3. mokinys ir buvęs mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodoma judesio ir padėties sutrikimo grupė (vidutinis, sunkus, labai sunkus).

3. Iki 2020 m. spalio 12 d. Tarnybai pateikti 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą (2 priedas), kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo.

4. Iki 2020 m. spalio 12 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus.

5. Prašome:

5.1. mokinių sąrašus atsiųsti Word variante (nesiųsti skenuoto dokumento),

5.2. lentelę pildyti 12 dydžio Times New Roman šriftu,

5.3. lentelę pildyti labai atidžiai, t.y. tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų
ugdymosi poreikių grupę, specialiųjų ugdymosi poreikių lygį,

5.4. lenteles siųsti adresu informacijavppt@gmail.com

6. Paskirti atsakingą asmenį, kuris:

6.1. palaikytų ryšį su Tarnyba,

6.2. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio
mokymosi (skaitymo) sutrikimo (esant vidutiniams, dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams), būtinybę organizuoti gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus atskiroje brandos egzamino centro patalpoje,

6.3. aptartų su mokiniu (ir/ ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus mokiniui įprastoje ugdymosi aplinkoje (t. y. mokykloje, kurioje mokomasi/ mokytasi),

6.3.1. atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nerimo sutrikimai gali būti gydomi ir išgydomi. Brandos egzaminų pritaikymui, kai mokinys pageidauja laikyti egzaminus įprastoje ugdymosi aplinkoje, reikalingi šį sutrikimą patvirtinantys medicininiai dokumentai,

6.4. pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Pateiktų Tarnybai šių mokinių (nevertintų Vilniaus PPT) lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus), jei mokiniams buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo ar bendrųjų mokymosi sutrikimų,

6.5. surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą),

6.6. pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos registratūros (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas mokyklos lentelėje (2 priedas) nurodytais kontaktais).


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą