INFORMACIJA DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu“(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/d9b34e90ded711e58a92afc65dd68e97,https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5637a40fa6011e89b04a534c5aaf5cepositionInSearchResults=0&searchModelUUID=f260be52-1120-40c7-9c27-80ad8336e230) prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

  1. Informuoti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl prašymo pateikimo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui.
  1. Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:

    2.1. mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas);

    2.2. mokinys ir buvęs mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas) ;

    2.3. mokinys ir buvęs mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodoma judesio ir padėties sutrikimo grupė (vidutinis, sunkus,  labai sunkus).

  1. Iki 2019 m. gruodžio 20 d. Tarnybai pateikti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą (žr. lentelė), kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo.
  1. Iki 2020 m. sausio 6 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus.

Prašome:

    4.1. mokinių sąrašus atsiųsti Word variante (nesiųsti skenuoto dokumento!);

    4.2. lentelę pildyti šriftu Times New Roman 12;

    4.3. lentelę pildyti labai atidžiai, t.y. tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygį;

    4.4. lenteles siųsti adresu  informacijavppt@gmail.com

  1. Paskirti atsakingą asmenį, kuris:

    5.1. palaikytų ryšį su Tarnyba;

    5.2. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio

mokymosi (skaitymo) sutrikimo, būtinybę organizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą atskiroje patalpoje;

    5.3. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą mokiniui įprastoje ugdymosi aplinkoje, kai vykdytoju skiriamas specialusis pedagogas ar kitas švietimo pagalbą teikiantis specialistas;

    5.4. surinktų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo ir bendrųjų mokymosi sutrikimų, lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus!) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus) ir pateiktų juos Tarnybai;

    5.5. pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

    5.6.  surinktų kitus Tarnybai reikalingus dokumentus (žr. Tvarkos aprašą);

    5.7. pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos registratūros (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas mokyklos lentelėje (2 priedas) nurodytais kontaktais).

Logopedė Žiginta Fultinavičienė

Logopedė Irena Demčenko

Logopedė Tadeuša Beleninik

Psichologė Vilma Voišnienė

Specialioji pedagogė Jurgita Stankevičienė

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

A.Vivulskio g. 2a, Vilnius

E-mail: informacijavppt@gmail.com

Tel.: +370 5 2650908

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą